Convocator AGOA si AGEA 30/31 AUGUST 2016

 Consiliul de Administratie al “RULMENTI” S.A., cu sediul in Barlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, cod unic de inregistrare RO 2808089, nr.inreg. la R.C J37/8/1991  (denumită în continuare Societatea”), conform Deciziei nr. 151/28.07.2016,  in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 31/1990″)] si Actul Constitutiv ale Societatii,

 

                                               CONVOACA:

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in sala de sedinte din cladirea administrativa, in data de 30 august 2016 de la ora 08.00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv de la ora 10.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 19 august 2016, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari.

In cazul in care la datele mentionate mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta, se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ale societatii pentru data de 31 august 2016, de la ora  08.00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv de la ora 10.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara, dupa caz, in acelaşi loc si cu aceleasi ordini de zi si aceeasi Data de referinta.

 

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

este urmatoarea:

 

                 1. Se supun spre  discutare  si aprobare  situatiile financiare  consolidate la data de 31.12.2015 ale RULMENTI S.A compuse din: Bilantul consolidat, Contul de profit si pierdere consolidat, Note explicative la situatiile financiare anuale consolidate, Raportul consolidat al administratorilor, Raport al Auditorului financiar independent asupra situatiilor financiare consolidate.

 

                 2. Se supune spre discutare si aprobare mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea  Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.  

 

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

 

  1. 1.   In functie de analiza ce va fi efectuata la nivelul societatii,se supune spre discutare si aprobare deschiderea unei filiale,sucursale sau punct de lucru/sediu secundar in Turcia.

 

            2.Se supune spre discutare si aprobare modificarea  Actului Constitutiv al societatii, în sensul permiterii votului prin corespondență în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor. Astfel, art. 25.3 din Actul Constitutiv Unic va avea următorul conținut:

          Exercitarea votului în cadrul AGA se face în mod nemijlocit, prin reprezentat desemnat în condiţiile legii şi ale prezentului act constitutiv sau prin corespondență ori in alte moduri permise de lege. În cazul votului prin corespondenţă societatea va pune la dispoziţie, o dată cu publicarea convocatorului sau a ordinii de zi revizuită, pe pagina de internet proprie sau la sediul său, formulare de vot prin corespondenţă. Pentru exprimarea valabilă a votului prin corespondenţă acţionarii vor depune la sediul societăţii, cu minim 48 h înainte de data stabilită pentru ţinerea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor, buletinul de vot prin corespondenţă, completat conform instrucţiunilor ce îl insoţesc. Buletinul de vot prin corespondenţă va fi semnat de acţionarul persoană fizică sau de reprezentantul persoanei juridice înscris în Registrul Acţionarilor. Orice alte persoane care semează buletinul de vot prin corespondenţă vor anexa, în original, dovada calităţii de reprezentant legal sau convenţional şi dacă este cazul, traducerea legalizată a acesteia. Consiliul de Administratie poate adopta şi alte măsuri pentru buna desfăşurare a votului prin corespondenţă, în condiţiile legii şi ale prezentului act constitutiv, însă votul prin corespondenţă nu poate fi condiţionat decât prin alte cerinţe şi constrângeri necesare identificării acţionarilor sau, după caz, a reprezentantului acţionarului.

 

           3. Se supune spre discutare si aprobare mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea  Hotararii adoptate, actualizarea şi semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

         La Adunarile Generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de Procura speciala.

Accesul  actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facute, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

  • reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta), dacă aceasta nu rezultă din Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central (de ex. au existat schimbari ce nu au fost aduse la cunoștința Depozitarului Central, nefiind astfel operate și în Registrul Acționarilor);
  • persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta şi Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Incepand cu data de 30 iulie 2016 ora 16.00, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com, sau pot fi studiate ori obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 13.00-14.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente: 

  • Convocatorul Adunarilor Generale
  • Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor în Adunarile Generale ale actionarilor
  • Documentele si materialele informative referitoare la

 problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi şi procedura de vot

  • Proiectele de hotarari pentru Adunarile Generale.

Dupa completarea si semnarea, in trei exemplare, a Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale si/sau dupa caz, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate mai sus, un exemplar original al Procurii speciale dupa caz, se va depune/expedia, astfel incat aceasta sa fie inregistrata la sediul Societatii cu cel puţin 48 de ore înainte de ţinerea AGA.

Procura speciala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa

incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie

inregistrata la Societate cu cel puţin 48 de ore înainte de ţinerea AGA, la adresa [email protected], mentionand la subiect PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA /EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30/31 august 2016.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puţin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul Societatii pana la data de 12 august 2016, mentionand pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30/31 august 2016.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale, cel mai tarziu in data de 17 august 2016.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la Societate pana la data de  23 august 2016, iar raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.urbgroup.com, incepand cu data de 26 august 2016 sau in cadrul sedintei AGA.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, dacă aceasta este diferită de cea înregistrată la Depozitarul Central SA.

Toate documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat engleza (cu exceptia actelor de identitate) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza . Nu este necesara, ca exceptie de la regula, ca traducerea documentului care atesta calitatea de reprezentant legal sa fie realizata de traducator autorizat.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 100.284.220,00 lei si este format din 40.113.688 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Juridic intre orele 13.00-14.00, la telefon 0235411120 int. 106, precum si de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com.

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

          DL. HASIM SAHIN

 

->Descarca documente si materiale AGA<-

Parola pentru deschiderea arhivei se poate obtine de la biroul juridic al societatii in urma identificarii dumneavoastra ca actionar la Rulmenti S.A.

Date de contact:

Telefon fix:+40235.412120 int.106

Telefon mobil:+40747292733