Convocator AGOA si AGEA 29-30 MAI 2017

                    

Consiliul de Administratie al “RULMENTI” S.A., cu sediul in Barlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, cod unic de inregistrare RO 2808089, nr.inreg. la R.C J37/8/1991  (denumită în continuare Societatea”), conform Deciziei nr. 155/12.04.2017,  in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 31/1990″)] si Actul Constitutiv ale Societatii,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in sala de sedinte din cladirea administrativa, in data de 29 mai 2017 de la ora 08.00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv de la ora 10.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 18 mai 2017, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari.

In cazul in care la datele mentionate mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta, se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ale societatii pentru data de 30 mai 2017, de la ora  08.00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv de la ora 10.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara, dupa caz, in acelaşi loc si cu aceleasi ordini de zi si aceeasi Data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

este urmatoarea:

 1. 1.    Se supun spre discutare si aprobare situatiile financiare anuale ale S.C. RULMENTI S.A. BARLAD, pentru exercitiul financiar 01.01.2016-31.12.2016 compuse din:
 • Bilant (cod 10);
 • Cont de profit si pierdere (cod 20);
 • Situatia modificarii capitalurilor proprii;
 • Situatia fluxurilor de trezorerie;
 • Note explicative la situatiile financiare anuale;
 1. 2.    Se supune spre discutare si aprobare Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 01.01.2016-31.12.2016;
 2. 3.    Se supune spre analiza si aprobare Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 01.01.2016-31.12.2016.
 3. 4.    Se supune spre discutare si aprobare numirea auditorului financiar şi stabilirea duratei mandatului acestuia . În acest sens, se propune prelungirea contractului cu societatea de audit S.C. AUDIT Expertcont S.R.L. Bârlad pânâ la data de 10 iunie 2018;
 4. 5.    Se supune spre discutare si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017;
 5. 6.    Se supune spre discutare si aprobare programul de investitii pentru anul 2017;
 6. 7.    Se supune spre discutare si aprobare descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016 pe baza rapoartelor prezentate;           
 7. 8.    Se supune spre discutare si aprobare alegerea a doi membri in Consiliul de Administratie al Rulmenti SA, pentru o perioada de 4 ani ca urmare a vacantarii a doua posturi de administrator al Rulmenti SA. Consiliul de Administratie propune pe d-l Ali Riza Alaboyun si pe d-l Ahmet Alaboyun (detalii in CV-urile de pe siteul societatii).

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor pe site-ul societăţii, precum si la sediul acesteia, putând fi consultată şi completată de aceştia, în condiţiile legii.

 1. 9.    Mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea  Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

 

 

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

 

 

              1. Se supune spre discutare si  aprobare prelungirea facilitatii de credit multiprodus, multivaluta in suma de 6.000.000 USD (sasemilioane USD) acordata de BCR SA pe o noua perioada de 12 luni, respectiv de la data de 01.06.2017 pana la data de 31.05.2018, cu mentinerea urmatoarelor garantii constituite in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor asumate prin contractului de credit nr. 23/34578/29.11.2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale:

 • ipoteca mobiliara asupra soldulului creditor al conturilor/subconturilor bancare pe care Rulmenti SA le are deschise sau pe care le va deschide la BCR SA;
 • ipoteca imobiliara asupra imobilelor compuse din teren si constructia edificata pe acesta, situate in Barlad, str. Republicii nr. 320, aferente numerelor cadastrale 790/1/1 – 790/1/27 si 790/1/29, conform actelor de proprietate;
 • ipoteca mobiliara asupra mijloacelor fixe care echipeaza halele de fabricatie situate in Barlad, str. Republicii nr. 320, aferente numerelor cadastrale 790/1/1 – 790/1/27 si 790/1/29, conform actelor de proprietate;
 • ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta prezente si viitoare, rezultand din contractele comerciale incheiate si cele care se vor incheia cu partenerii comerciali.
 • ipoteca asupra stocurilor detinute de societate la o valoare stabilita de comun acord .

 

        2. Pentru semnarea actelor aditionale cu BCR SA, aferente prelungirii facilitatii de credit multiprodus precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea si garantarea acesteia (de la punctul 1) se propune desemnarea si  imputernicirea urmatoarelor persoane:

    1) Directorul Executiv General;

    2) Directorul Financiar;

In situatia in care persoanele nominalizate nu sunt prezente, semnaturile vor fi date de catre persoanele desemnate sa le substituie conform matricei inlocuirilor existenta in vigoare sau altor documente.

             

              3. Se supune spre discutare si aprobare :

a)        prelungirea plafonului de credit cu utilizare multipla (PMMM) in valoare de 16.303.200 RON (saisprezemilioanetreistetreimiidouasutelei) acordat de OTP Bank Romania SA, pe o perioada de 12 luni precum si prelungirea pe noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale. Plafonul poate fi utilizat astfel:

-           pana la maxim 16.303.200 RON sub forma de linie de credit cash;

-           pana la maxim 4.075.800 RON sub forma de plafon pentru emitere scrisori de garantie, deschidere de acreditive , certificare cecuri;

 

b)        prelungirea  limitei  de credit, pe cardul de credit, in valoare de 100.000 RON (osutamiilei) acordat de OTP Bank Romania SA pe o perioada de 12 luni pentru finantarea activitatii curente, conform aprobarii Bancii, precum si prelungirea pe noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale

c)         completarea garantiilor aferente expunerii totale aprobate in OTP Bank Romania SA, respectiv 7.000.000 USD.

          4.Se supune spre discutare si aprobarea   garantarea facilitatii de la pct. 3 a), cu urmatoarele garantii:

a)   ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de  RULMENTI SA la OTP Bank Romania SA ;

b)  garantie corporatista pentru suma de 7.000.000 USD emisa de KOMBASSAN HOLDING AS Turcia, cu sediul in Yenisehir Mahallesi Dr.M.Hulusi Baybal Caddesi No:12 KAT 2  Bera Ismerkezi Selcuklu Konya,Turcia, in forma si continutul acceptata de OTP Bank Romania SA.

c) bilet la ordin in alb cu stipulatia „fara protest” emis de Societate si avalizat de asociati/actionari/administratori ai Societatii  in favoarea OTP Bank Romania SA;

d)   ipoteca asupra urmatoarelor imobile proprietatea firmei si/sau a tertilor:

    -teren intravilan si constructia edificata pe acesta situat in Barlad, str.Republicii, nr.320, aferent numerelor cadastrale de la 790/3/1 pana la nr.cad. 790/3/13, de la 790/4/1/1 pana la nr.cad.790/4/1/17 si nr.cad. 790/6,conform actelor de proprietate.

          5. – Se supune spre discutare si aprobare garantarea facilitatii de la pct. 3 b), cu urmatoarele garantii:

a)        ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de  RULMENTI SA la OTP Bank Romania SA ;

b)        bilet la ordin in alb cu stipulatia „fara protest” emis de Societate si avalizat de asociati/actionari/administratori ai Societatii  in favoarea OTP Bank Romania SA.

         6. Se supune spre discutare si aprobare garantarea facilitatii de la pct. 3 c), cu urmatoarele garantii:

a)  ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de  RULMENTI SA la OTP Bank Romania SA ;

b) garantie corporatista pentru suma de 7.000.000 USD emisa de KOMBASSAN HOLDING AS Turcia, cu sediul in Yenisehir Mahallesi Dr.M.Hulusi Baybal Caddesi No:12 KAT 2  Bera Ismerkezi Selcuklu Konya,Turcia, in forma si continutul acceptata de OTP Bank Romania SA.

c)  ipoteca asupra urmatoarelor imobile proprietatea firmei si/sau a tertilor:

-teren intravilan si constructia edificata pe acesta situat in Barlad, str.Republicii, nr.320, aferent numerelor cadastrale de la 790/3/1 pana la nr.cad. 790/3/13, de la 790/4/1/1 pana la nr.cad.790/4/1/17 si nr.cad. 790/6, conform actelor de proprietate.

            7. Pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garantii (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor aditionale aferente acestora, a Biletului la Ordin emis/avalizat/girat de Societate, precum si a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari (aferente punctelor 3,4,5,6) se propune desemnarea si  imputernicirea urmatoarelor persoane:

    1) Directorul Executiv General;

    2) Directorul Financiar;

           In situatia in care persoanele nominalizate nu sunt prezente, semnaturile vor fi date de catre persoanele desemnate sa le substituie conform matricei inlocuirilor existenta in vigoare sau altor documente.

           Mandatul este acordat inclusiv pentru instituirea si notarea interdictiilor de instrainare, grevare cu  sarcini, inchiriere, dezmembrare si alipire, construire si demolare, restructurare si amenajare asupra imobilelor constituite in garantie.

            De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractele de credit si/sau de garantie aferente acestora, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la  prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.

             8. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea facilitatii de credit in suma de 7.000.000 eur exclusiv orice taxa, comisioane si alte costuri aferente de la Bancpost S.A. in vederea finantarii nevoilor curente. Creditul va fi prelungit pentru o perioada de 1 an, incepand cu data semnarii contractului de credit/actului aditional, cu posibilitatea prelungirii scadentei acestuia in viitor in baza unei solicitari exprese din partea reprezentantului legal al Societatii si cu acordul Bancii. 

            9. In vederea garantarii obligatiilor Societatii fata de Bancpost S.A, rezultand din contractul de credit/actul aditional de la punctul 9,  se propune ca Societatea sa constituie in favoarea Bancpost S.A urmatoarele garantii :        

-           ipoteca imobiliara asupra imobilelor compuse din teren si constructia edificata pe acesta, situate in Barlad, str.Republicii, nr.320, aferente numerelor cadastrale 790/2/1-790/2/8; 790/2/10-790/2/16; 790/2/18-790/2/42; 72506;

-           ipoteca mobiliara avand ca obiect drepturile de creanta prezente si viitoare rezultand din contractele incheiate intre Imprumutat si debitori ai creantelor ipotecate, acceptati de Bancpost S.A;

-           ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare in orice moment, ale conturilor curente deschise de  Societate la Bancpost  SA, inclusiv sub-conturile;

-           ipoteca mobiliara asupra stocurilor situate in Barlad, str.Republicii, nr.320.

-           cesiunea politelor de asigurare in ceea ce priveste constructiile si stocurile ce vor fi ipotecate in favoarea Bancpost S.A. 

           10. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea facilitatii de credit in suma de 500.000 eur exclusiv orice taxa, comisioane si alte costuri aferente  de la Bancpost S.A. in vederea tranzactionarii cu produse de trezorerie in scopul de a gestiona riscul de dobanda, riscul valutar si alte riscuri financiare ale Societatii.

          11. Pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garantii (mobiliare/imobiliare) sau  a tuturor actelor aditionale aferente acestora cu Bancpost S.A (de la punctele 9,10 si 11 ), precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati se propune desemnarea si imputernicirea urmatoarelor persoane:

    1) Directorul Executiv General;

    2) Directorul Financiar;

In situatia in care persoanele nominalizate nu sunt prezente, semnaturile vor fi date de catre persoanele desemnate sa le substituie conform matricei inlocuirilor existenta in vigoare sau altor documente.

             12. Se supune spre discutare si aprobare imputernicirea Consiliului de Administratie pentru vanzarea sau inchirierea de terenuri proprietatea  societatii Rulmenti SA la un pret care nu poate, în cazul vanzării, fi mai scazut decat cel determinat conform expertizei folosite de Camera Notarilor Publici, terenuri precizate in hotararea nr.13 din cadrul  AGEA din data de 10.06.2016 precum si a terenului aferent numarului cadastral 788, conform actelor de proprietate, situate in Barlad, str.Republicii, nr.320. De asemenea, Consiliul de Administratie se împuternicește pentru derularea si finalizarea negocierilor privind  terenurile mai sus mentionate. În acest sens, Consiliul de Administratie poate desemna o persoană prin care să se poarte aceste negocieri.       

            13.Se supune spre discutare si aprobare desfiintarea punctului de lucru al Rulmenti SA, din Bucuresti, Str.Ion Negulici, nr.2, sector 1, Romania.

            14.Se supune spre discutare si aprobare deschiderea unui punct de lucru in Germania, Oraş Mannheim, Zielstraße 6, 68169, la care societatea să efectueze, în principal, operaţiuni de depozitare şi distribuire a produselor proprii ale Rulmenţi SA si a partenerilor săi. De asemenea, la punctul de lucru, se vor putea efectua şi alte activităţi comerciale ce fac parte din obiectul de activitate al societăţii. Punerea în executare a hotărârii AGEA de deschidere a unui punct de lucru se pune in executarea de organele de conducere executive ale societăţii (Director/Consiliu de Administraţie) care au puterea de a angaja servicii de consultanţă pentru identificarea spaţiului necesar şi înregistrarea legală, fiscală şi juridică, a punctului de lucru în Germania şi Romania, obţinerea tuturor autorizaţiilor de funcţionare a punctului pentru oricare din activităţile din obiectul de activitate al societăţii, ori de a mandata alte persoane in acest scop.

            15.Mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

La Adunarile Generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de Procura speciala.

Accesul  actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facute, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

 • reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta), dacă aceasta nu rezultă din Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central (de ex. au existat schimbari ce nu au fost aduse la cunoștința Depozitarului Central, nefiind astfel operate și în Registrul Acționarilor);
 • persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta şi Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Incepand cu data de 29 aprilie 2017 ora 16.00, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com, sau pot fi studiate ori obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 13.00-14.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente:

 

 • Convocatorul Adunarilor Generale
 • Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor în Adunarile Generale ale actionarilor
 • Documentele si materialele informative referitoare la

 problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi şi procedura de vot

 • Proiectele de hotarari pentru Adunarile Generale.

Dupa completarea si semnarea, in trei exemplare, a Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale si/sau dupa caz, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate mai sus, un exemplar original al Procurii speciale dupa caz, se va depune/expedia, astfel incat aceasta sa fie inregistrata la sediul Societatii cu cel puţin 48 de ore înainte de ţinerea AGA.

Procura speciala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrata la Societate cu cel puţin 48 de ore înainte de ţinerea AGA, la adresa [email protected], mentionand la subiect PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA /EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 mai 2017.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puţin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.  Acţionarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi, vor formula o cerere în care vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective.

 

Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul Societatii in 15 zile de la publicarea convocatorului, mentionand pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 mai 2017.

 

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale, cu 10 zile inainte de ţinerea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condiţiile legii, raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.urbgroup.com sau in cadrul sedintei AGA.

 

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 100.284.220,00 lei si este format din 40.113.688 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Juridic intre orele 13.00-14.00, la telefon 0235411120 int. 106, precum si de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com.

 

 

                                                 COMPLETARE   LA   CONVOCATORUL

               ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  RULMENTI S.A

                                                    DIN DATA DE 29/30 MAI  2017

Consiliul de Administratie al RULMENTI S.A, cu sediul în Bârlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, avand nr.inreg. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui J 37/8/1991 si cod fiscal 2808089, la cererea inregistrata sub nr.1763/12.05.2017, adresata de actionarul  KOMBASSAN   HOLDING A.S, detinand mai mult de 5% din capitalul social, in temeiul art.117 indice 1 din Legea 31/1990  republicata cu modificarile si completarile ulterioare,  completeaza Ordinea de zi a Convocatorului   pentru Adunarea Generala Extraodinara a Actionarilor din data de 29/30 mai 2017  ora 10.30, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 1397 / 27.04.2017,  in ziarul local (conform art.117 alin 3 din Legea 31/1990) Monitorul de Vaslui nr.3908 (5849) /28.04.2017, in ziarul Bursa nr. 78 (5902) /27.04.2017, cu urmatoarele :

               Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

 

               La punctul 1 se adauga:

 • garantie corporatista pentru suma de 10.166.666,55 USD emisa de KOMBASSAN HOLDING AS Turcia, cu sediul in Yenisehir Mahallessi Dr.M.Hulusi Baybal Caddesi No:12 KAT 2 Bera Ismrekezi Selcuklu Konya,Turcia, in forma si continutul acceptat de BANCA COMERCIALA ROMANA SA.

    Se adauga punctele

           141 Se supune spre discutare si aprobare deschiderea unei sucursale in Germania, Oraş Mannheim, Zielstraße 6, 68169, prin care societatea să efectueze activităţi comerciale ce fac parte din obiectul de activitate al societăţii.

         142Se supune spre discutare şi aprobare deschiderea unui dezmembrământ fară personalitate juridică al societăţii Rulmenti SA, sub forma unei reprezentanţe ce îşi va stabili biroul in Turcia, oras Istanbul, zona Bahçelievler, cartier Yenibosna, Bulevardul Industrial Çobançeşme, strada Nish Istanbul, bloc A, nr.44/A, etaj 7, apartament 43. Reprezentanta va efectua in numele Rulmenţi SA numai acte juridice si activitati conforme cu obiectul de activitate al societăţii şi cu autorizatia de functionare ce se va emite de autorităţile competente ale statului Turc. Scopul înfiinţării reprezentanţei este, în principal, desfăşurarea de activităţi legale de prospectare (sondaj de piata) a pieţei internaţionale (international research marketing) şi alte activităţi conexe (promovarea produselor si serviciilor societatii Rulmenti SA), reprezentare, comunicare si informare, fără a indeplini activităţi comerciale.

         143Se supune spre discutare şi aprobare deschiderea unui dezmembrământ fară personalitate juridică al societăţii Rulmenti SA, sub forma unei sucursale ce îşi va stabili biroul in Turcia, oras Istanbul, zona Bahçelievler, cartier Yenibosna, Bulevardul Industrial Çobançeşme, strada Nish Istanbul, bloc A, nr.44/A, etaj 7, apartament 43. Sucursala va efectua in numele Rulmenţi SA activităţi ce fac parte din obiectul de activitate al societăţii.

           Se imputerniceşte Consiliul de Administraţie ca prin Decizie sa, să stabilească, cu respectarea obiectului de activitate a Rulmenţi SA, limitele activităţilor ce se vor desfăşura prin această sucursală.

         144Se supune spre discutare, aprobarea duratei de funcţionare a dezmembrămintelor fară personalitate juridică de la punctele de mai sus, în sensul ca acestea să fie înfiinţate pe durată nelimitată, cu

 

 

exceptia cazului în care legislaţia statului în care se deschid impune o durată maximă, caz în care durata de funcţionare a acestora va fi durata maximă admisă de statul gazdă.

         145Se supune spre discutare şi aprobare imputernicirea Directorului Executiv General de a pune în executare  hotărârile de deschidere a dezmembrămintelor fară personaliatate juridică de la punctele de mai sus, într-un termen de maxim 2 ani, fara a avea obligaţia de deschidere concomitentă a acestora. Directorul Executiv General este împuternicit sa duca la indeplinire, personal sau prin mandatar, toate formalitatile necesare, sa incheie, sa predea si sa semneze toate documentele necesare in fata autoritatilor competente pentru obtinerea autorizaţiilor şi a inregistrarii reprezentantei/punctului de lucru/sucursalei pentru Rulmenţi SA.

Astfel, ordinea de zi revizuita a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29/30 mai 2017 va fi urmatoarea:

                

             1. Se supune spre discutare si  aprobare prelungirea facilitatii de credit multiprodus, multivaluta in suma de 6.000.000 USD (sasemilioane USD) acordata de BCR SA pe o noua perioada de 12 luni, respectiv de la data de 01.06.2017 pana la data de 31.05.2018, cu mentinerea urmatoarelor garantii constituite in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor asumate prin contractului de credit nr. 23/34578/29.11.2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale:

 • ipoteca mobiliara asupra soldulului creditor al conturilor/subconturilor bancare pe care Rulmenti SA le are deschise sau pe care le va deschide la BCR SA;
 • ipoteca imobiliara asupra imobilelor compuse din teren si constructia edificata pe acesta, situate in Barlad, str. Republicii nr. 320, aferente numerelor cadastrale 790/1/1 – 790/1/27 si 790/1/29, conform actelor de proprietate;
 • ipoteca mobiliara asupra mijloacelor fixe care echipeaza halele de fabricatie situate in Barlad, str. Republicii nr. 320, aferente numerelor cadastrale 790/1/1 – 790/1/27 si 790/1/29, conform actelor de proprietate;
 • ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta prezente si viitoare, rezultand din contractele comerciale incheiate si cele care se vor incheia cu partenerii comerciali.
 • ipoteca asupra stocurilor detinute de societate la o valoare stabilita de comun acord .
 • garantie corporatista pentru suma de 10.166.666,55 USD emisa de KOMBASSAN HOLDING AS Turcia, cu sediul in Yenisehir Mahallessi Dr.M.Hulusi Baybal Caddesi No:12 KAT 2 Bera Ismrekezi Selcuklu Konya,Turcia, in forma si continutul acceptat de BANCA COMERCIALA ROMANA SA.

 

        2. Pentru semnarea actelor aditionale cu BCR SA, aferente prelungirii facilitatii de credit multiprodus precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea si garantarea acesteia (de la punctul 1) se propune desemnarea si  imputernicirea urmatoarelor persoane:

    1) Directorul Executiv General;

    2) Directorul Financiar;

In situatia in care persoanele nominalizate nu sunt prezente, semnaturile vor fi date de catre persoanele desemnate sa le substituie conform matricei inlocuirilor existenta in vigoare sau altor documente.

             

              3. Se supune spre discutare si aprobare :

a)        prelungirea plafonului de credit cu utilizare multipla (PMMM) in valoare de 16.303.200 RON (saisprezemilioanetreistetreimiidouasutelei) acordat de OTP Bank Romania SA, pe o perioada de 12 luni precum si prelungirea pe noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale. Plafonul poate fi utilizat astfel:

 

-           pana la maxim 16.303.200 RON sub forma de linie de credit cash;

-           pana la maxim 4.075.800 RON sub forma de plafon pentru emitere scrisori de garantie, deschidere de acreditive , certificare cecuri;

 

b)        prelungirea  limitei  de credit, pe cardul de credit, in valoare de 100.000 RON (osutamiilei) acordat de OTP Bank Romania SA pe o perioada de 12 luni pentru finantarea activitatii curente, conform aprobarii Bancii, precum si prelungirea pe noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale

c)         completarea garantiilor aferente expunerii totale aprobate in OTP Bank Romania SA, respectiv 7.000.000 USD.

          4.Se supune spre discutare si aprobarea  garantarea facilitatii de la pct. 3 a), cu urmatoarele garantii:

a)   ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de  RULMENTI SA la OTP Bank Romania SA ;

b)  garantie corporatista pentru suma de 7.000.000 USD emisa de KOMBASSAN HOLDING AS Turcia, cu sediul in Yenisehir Mahallesi Dr.M.Hulusi Baybal Caddesi No:12 KAT 2  Bera Ismerkezi Selcuklu Konya,Turcia, in forma si continutul acceptata de OTP Bank Romania SA.

c) bilet la ordin in alb cu stipulatia „fara protest” emis de Societate si avalizat de asociati/actionari/administratori ai Societatii  in favoarea OTP Bank Romania SA;

d)   ipoteca asupra urmatoarelor imobile proprietatea firmei si/sau a tertilor:

    -teren intravilan si constructia edificata pe acesta situat in Barlad, str.Republicii, nr.320, aferent numerelor cadastrale de la 790/3/1 pana la nr.cad. 790/3/13, de la 790/4/1/1 pana la nr.cad.790/4/1/17 si nr.cad. 790/6,conform actelor de proprietate.

          5. – Se supune spre discutare si aprobare garantarea facilitatii de la pct. 3 b), cu urmatoarele garantii:

a)        ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de  RULMENTI SA la OTP Bank Romania SA ;

b)        bilet la ordin in alb cu stipulatia „fara protest” emis de Societate si avalizat de asociati/actionari/administratori ai Societatii  in favoarea OTP Bank Romania SA.

         6. Se supune spre discutare si aprobare garantarea facilitatii de la pct. 3 c), cu urmatoarele garantii:

a)  ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de  RULMENTI SA la OTP Bank Romania SA ;

b) garantie corporatista pentru suma de 7.000.000 USD emisa de KOMBASSAN HOLDING AS Turcia, cu sediul in Yenisehir Mahallesi Dr.M.Hulusi Baybal Caddesi No:12 KAT 2  Bera Ismerkezi Selcuklu Konya,Turcia, in forma si continutul acceptata de OTP Bank Romania SA.

c)  ipoteca asupra urmatoarelor imobile proprietatea firmei si/sau a tertilor:

-teren intravilan si constructia edificata pe acesta situat in Barlad, str.Republicii, nr.320, aferent numerelor cadastrale de la 790/3/1 pana la nr.cad. 790/3/13, de la 790/4/1/1 pana la nr.cad.790/4/1/17 si nr.cad. 790/6, conform actelor de proprietate.

        

 

        7. Pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garantii (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor aditionale aferente acestora, a Biletului la Ordin emis/avalizat/girat de Societate, precum si a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari (aferente punctelor 3,4,5,6) se propune desemnarea si  imputernicirea urmatoarelor persoane:

    1) Directorul Executiv General;

    2) Directorul Financiar;

 

           In situatia in care persoanele nominalizate nu sunt prezente, semnaturile vor fi date de catre persoanele desemnate sa le substituie conform matricei inlocuirilor existenta in vigoare sau altor documente.

           Mandatul este acordat inclusiv pentru instituirea si notarea interdictiilor de instrainare, grevare cu  sarcini, inchiriere, dezmembrare si alipire, construire si demolare, restructurare si amenajare asupra imobilelor constituite in garantie.

            De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractele de credit si/sau de garantie aferente acestora, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la  prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.

            8. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea facilitatii de credit in suma de 7.000.000 eur exclusiv orice taxa, comisioane si alte costuri aferente de la Bancpost S.A. in vederea finantarii nevoilor curente. Creditul va fi prelungit pentru o perioada de 1 an, incepand cu data semnarii contractului de credit/actului aditional, cu posibilitatea prelungirii scadentei acestuia in viitor in baza unei solicitari exprese din partea reprezentantului legal al Societatii si cu acordul Bancii. 

            9. In vederea garantarii obligatiilor Societatii fata de Bancpost S.A, rezultand din contractul de credit/actul aditional de la punctul 9,  se propune ca Societatea sa constituie in favoarea Bancpost S.A urmatoarele garantii :        

-           ipoteca imobiliara asupra imobilelor compuse din teren si constructia edificata pe acesta, situate in Barlad, str.Republicii, nr.320, aferente numerelor cadastrale 790/2/1-790/2/8; 790/2/10-790/2/16; 790/2/18-790/2/42; 72506;

-           ipoteca mobiliara avand ca obiect drepturile de creanta prezente si viitoare rezultand din contractele incheiate intre Imprumutat si debitori ai creantelor ipotecate, acceptati de Bancpost S.A;

-           ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare in orice moment, ale conturilor curente deschise de  Societate la Bancpost  SA, inclusiv sub-conturile;

-           ipoteca mobiliara asupra stocurilor situate in Barlad, str.Republicii, nr.320.

-           cesiunea politelor de asigurare in ceea ce priveste constructiile si stocurile ce vor fi ipotecate in favoarea Bancpost S.A. 

             10. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea facilitatii de credit in suma de 500.000 eur exclusiv orice taxa, comisioane si alte costuri aferente  de la Bancpost S.A. in vederea tranzactionarii cu produse de trezorerie in scopul de a gestiona riscul de dobanda, riscul valutar si alte riscuri financiare ale Societatii.

 

 

11. Pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garantii (mobiliare/imobiliare) sau  a tuturor actelor aditionale aferente acestora cu Bancpost S.A (de la punctele 9,10 si 11 ), precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati se propune desemnarea si imputernicirea urmatoarelor persoane:

    1) Directorul Executiv General;

    2) Directorul Financiar;

In situatia in care persoanele nominalizate nu sunt prezente, semnaturile vor fi date de catre persoanele desemnate sa le substituie conform matricei inlocuirilor existenta in vigoare sau altor documente.

             12. Se supune spre discutare si aprobare imputernicirea Consiliului de Administratie pentru vanzarea sau inchirierea de terenuri proprietatea  societatii Rulmenti SA la un pret care nu poate, în cazul vanzării, fi mai scazut decat cel determinat conform expertizei folosite de Camera Notarilor Publici, terenuri precizate in hotararea nr.13 din cadrul  AGEA din data de 10.06.2016 precum si a terenului aferent numarului cadastral 788, conform actelor de proprietate, situate in Barlad, str.Republicii, nr.320. De asemenea, Consiliul de Administratie se împuternicește pentru derularea si finalizarea negocierilor privind  terenurile mai sus mentionate. În acest sens, Consiliul de Administratie poate desemna o persoană prin care să se poarte aceste negocieri.      

            13.Se supune spre discutare si aprobare desfiintarea punctului de lucru al Rulmenti SA, din Bucuresti, Str.Ion Negulici, nr.2, sector 1, Romania.

            14.Se supune spre discutare si aprobare deschiderea unui punct de lucru in Germania, Oraş Mannheim, Zielstraße 6, 68169, la care societatea să efectueze, în principal, operaţiuni de depozitare şi distribuire a produselor proprii ale Rulmenţi SA si a partenerilor săi. De asemenea, la punctul de lucru, se vor putea efectua şi alte activităţi comerciale ce fac parte din obiectul de activitate al societăţii. Punerea în executare a hotărârii AGEA de deschidere a unui punct de lucru se pune in executarea de organele de conducere executive ale societăţii (Director/Consiliu de Administraţie) care au puterea de a angaja servicii de consultanţă pentru identificarea spaţiului necesar şi înregistrarea legală, fiscală şi juridică, a punctului de lucru în Germania şi Romania, obţinerea tuturor autorizaţiilor de funcţionare a punctului pentru oricare din activităţile din obiectul de activitate al societăţii, ori de a mandata alte persoane in acest scop.

              141 Se supune spre discutare si aprobare deschiderea unei sucursale in Germania, Oraş Mannheim, Zielstraße 6, 68169, prin care societatea să efectueze activităţi comerciale ce fac parte din obiectul de activitate al societăţii.

            142Se supune spre discutare şi aprobare deschiderea unui dezmembrământ fară personalitate juridică al societăţii Rulmenti SA, sub forma unei reprezentanţe ce îşi va stabili biroul in Turcia, oras Istanbul, zona Bahçelievler, cartier Yenibosna, Bulevardul Industrial Çobançeşme, strada Nish Istanbul, bloc A, nr.44/A, etaj 7, apartament 43. Reprezentanta va efectua in numele Rulmenţi SA numai acte juridice si activitati conforme cu obiectul de activitate al societăţii şi cu autorizatia de functionare ce se va emite de autorităţile competente ale statului Turc. Scopul înfiinţării reprezentanţei este, în principal, desfăşurarea de activităţi legale de prospectare (sondaj de piata) a pieţei internaţionale (international research marketing) şi alte activităţi conexe (promovarea produselor si serviciilor societatii Rulmenti SA), reprezentare, comunicare si informare, fără a indeplini activităţi comerciale.

              143Se supune spre discutare şi aprobare deschiderea unui dezmembrământ fară personalitate juridică al societăţii Rulmenti SA, sub forma unei sucursale ce îşi va stabili biroul in Turcia, oras Istanbul, zona Bahçelievler, cartier Yenibosna, Bulevardul Industrial Çobançeşme, strada Nish Istanbul, bloc A, nr.44/A, etaj 7,apartament 43. Sucursala va efectua in numele Rulmenţi SA activităţi ce fac parte din obiectul de activitate al societăţii.

           Se imputerniceşte Consiliul de Administraţie ca prin Decizie sa, să stabilească, cu respectarea obiectului de activitate a Rulmenţi SA, limitele activităţilor ce se vor desfăşura prin această sucursală.

 

            144Se supune spre discutare, aprobarea duratei de funcţionare a dezmembrămintelor fară personalitate juridică de la punctele de mai sus, în sensul ca acestea să fie înfiinţate pe durată nelimitată, cu exceptia cazului în care legislaţia statului în care se deschid impune o durată maximă, caz în care durata de funcţionare a acestora va fi durata maximă admisă de statul gazdă.

           

           145Se supune spre discutare şi aprobare imputernicirea Directorului Executiv General de a pune în executare  hotărârile de deschidere a dezmembrămintelor fară personaliatate juridică de la punctele de mai sus, într-un termen de maxim 2 ani, fara a avea obligaţia de deschidere concomitentă a acestora. Directorul Executiv General este împuternicit sa duca la indeplinire, personal sau prin mandatar, toate formalitatile necesare, sa incheie, sa predea si sa semneze toate documentele necesare in fata autoritatilor competente pentru obtinerea autorizaţiilor şi a inregistrarii reprezentantei/punctului de lucru/sucursalei pentru Rulmenţi SA.

             15.Mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

 

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

            DL. HASIM SAHIN

 

->Descarca documente si materiale AGA<-

Pentru dezarhivare va rugam folositi 7Zip

Parola pentru deschiderea arhivei se poate obtine de la biroul juridic al societatii in urma identificarii dumneavoastra ca actionar la Rulmenti S.A.

Date de contact:

Telefon fix:+40235.412120 int.106

Telefon mobil:+40747292733