Convocator AGOA si AGEA 29-30 AUGUST 2017

Consiliul de Administratie al “RULMENTI” S.A., cu sediul in Barlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, cod unic de inregistrare RO 2808089, nr.inreg. la R.C J37/8/1991  (denumită în continuare Societatea”), conform Deciziei nr. 158/20.07.2017,  in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 31/1990″)] si Actul Constitutiv ale Societatii,

                                                CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in sala de sedinte din cladirea administrativa, in data de 29 august 2017 de la ora 08.00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv de la ora 10.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 18 august 2017, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari.

In cazul in care la datele mentionate mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta, se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ale societatii pentru data de 30 august 2017, de la ora  08.00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv de la ora 10.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara, dupa caz, in acelaşi loc si cu aceleasi ordini de zi si aceeasi Data de referinta.

            ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

este urmatoarea:

        1.     Se supun spre  discutare  si aprobare  situatiile financiare  consolidate la data de 31.12.2016 ale RULMENTI S.A compuse din: Bilantul consolidat, Contul de profit si pierdere consolidat, Note explicative la situatiile financiare anuale consolidate, Raportul consolidat al administratorilor, Raport al Auditorului financiar independent asupra situatiilor financiare consolidate.

        2.     Se supune spre discutare si aprobare mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea  hotararilor adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului. 

          ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

 

       1. Se supune spre discutare si  aprobare in vederea garantarii obligatiilor Societatii fata de Bancpost SA (Banca) rezultand din Contractul de credit,  suplimentarea garantiilor imobiliare prin constituirea in favoarea Bancii a unei ipoteci asupra imobilului (drum acces) din Mun. Barlad, Str. Republicii nr.320, nr. cadastral 790/2/17-DR .             

         2. Pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garantii (mobiliare/imobiliare) sau  a tuturor actelor aditionale aferente acestora cu Bancpost S.A  precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati se propune desemnarea si imputernicirea urmatoarelor persoane:

    1) Directorul Executiv General;

    2) Directorul Financiar;

 In situatia in care persoanele nominalizate nu sunt prezente, se propune ca semnaturile sa fie date de catre persoanele desemnate sa le substituie conform matricei inlocuirilor existenta in vigoare sau altor documente.

               3. Se supune spre discutare si aprobare modificarea Contractului de credit cu Banca Comerciala Romana SA (Banca), in sensul ca Facilitatea B reprezentand credit de investitii sa beneficieze de o perioada de gratie la rambursarea  principalului pana la data de 31.12.2017 (inclusiv).

               4. Se supune spre discutare si aprobare faptul ca dupa expirarea perioadei de gratie, Facilitatea B sa fie rambursata in rate lunare pana la data scadentei, respectiv 31.05.2019, conform reesalonarii acordate de catre Banca Comerciala Romana SA.

               5. Se supune spre discutare si aprobare acordarea de catre Banca Comerciala Romana SA si intrarea in vigoare a perioadei de gratie ca fiind conditionate de emiterea in favoarea Bancii a unei Garantii de Companie (“Corporate Guarantee”) de catre Kombassan Holding A.S. (cu noua denumire Bera Holding A.S-inregistrata la Oficiul Registrului Comertului la data de 20.07.2017) , in forma, continut si conditii agreate in prealabil  de Banca.

             6.Se supune spre discutare si aprobare faptul ca Societatea sa isi asume fata de Banca Comerciala Romana SA obligatia ca cel putin 25 % din sumele ce vor fi obtinute din valorificarea activelor non core si a imobilului situat in Barlad, Strada Republicii, nr.320, identificat cu numar cadastral 790/4, vor fi  utilizate pentru rambursarea in avans a  Facilitatii B.

             7. Pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garantii (mobiliare/imobiliare) sau  a tuturor actelor aditionale aferente acestora cu Banca Comerciala Romana SA  precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati se propune desemnarea si imputernicirea urmatoarelor persoane:

    1) Directorul Executiv General;

    2) Directorul Financiar;

      In situatia in care persoanele nominalizate nu sunt prezente, se propune ca semnaturile sa fie date de catre persoanele desemnate sa le substituie conform matricei inlocuirilor existenta in vigoare sau altor documente.

            8. Se supune spre discutare si aprobare mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea  hotararilor adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

La Adunarile Generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de Procura speciala.

Accesul  actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facute, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

  • reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta), dacă aceasta nu rezultă din Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central (de ex. au existat schimbari ce nu au fost aduse la cunoștința Depozitarului Central, nefiind astfel operate și în Registrul Acționarilor);
  • persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta şi Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Incepand cu data de 29 iulie 2017 ora 16.00, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com, sau pot fi studiate ori obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 13.00-14.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente:

            Convocatorul Adunarilor Generale

  • Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor în Adunarile Generale ale actionarilor
  • Documentele si materialele informative referitoare la

 problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi şi procedura de vot

  • Proiectele de hotarari pentru Adunarile Generale.

Dupa completarea si semnarea, in trei exemplare, a Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale si/sau dupa caz, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate mai sus, un exemplar original al Procurii speciale dupa caz, se va depune/expedia, astfel incat aceasta sa fie inregistrata la sediul Societatii cu cel puţin 48 de ore înainte de ţinerea AGA.

Procura speciala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrata la Societate cu cel puţin 48 de ore înainte de ţinerea AGA, la adresa [email protected], mentionand la subiect PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA /EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 august 2017.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puţin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.  Acţionarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi, vor formula o cerere în care vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective.

 Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul Societatii in 15 zile de la publicarea convocatorului, mentionand pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 august 2017.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale, cu 10 zile inainte de ţinerea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condiţiile legii, raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.urbgroup.com sau in cadrul sedintei AGA.

 La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 100.284.220,00 lei si este format din 40.113.688 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Juridic intre orele 13.00-14.00, la telefon 0235411120 int. 106, precum si de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com.

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

            DL. HASIM SAHIN

 

->Descarca documente si materiale AGA<-

Pentru dezarhivare va rugam folositi 7Zip

Parola pentru deschiderea arhivei se poate obtine de la biroul juridic al societatii in urma identificarii dumneavoastra ca actionar la Rulmenti S.A.

Date de contact:

Telefon fix:+40235.412120 int.106

Telefon mobil:+40747292733