Convocator AGOA si AGEA 18-19 IUNIE 2018

                                                                                                                                         CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al “RULMENTI” S.A., cu sediul in Barlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, cod unic de inregistrare RO 2808089, nr.inreg. la R.C J37/8/1991  (denumită în continuare Societatea”),conform Deciziei nr. 165/30.04.2018 ,in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 31/1990″) si Actul Constitutiv ale Societatii,
                                                                                                                                                  CONVOACA:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in sala de sedinte din cladirea administrativa, in data de 18 iunie 2018 de la ora 15.00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv de la ora 17.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 08 iunie 2018, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari.
In cazul in care la datele mentionate mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta, se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ale societatii pentru data de 19 iunie 2018, de la ora  09.00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv de la ora 11.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, dupa caz, in acelaşi loc si cu aceleasi ordini de zi si aceeasi Data de referinta.

                                                                                                                                   ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

este urmatoarea:

1. Se supun spre discutare si aprobare situatiile financiare anuale ale RULMENTI S.A. BARLAD, pentru exercitiul financiar 01.01.2017-31.12.2017 compuse din:

  • Bilant (cod 10);
  • Cont de profit si pierdere (cod 20);
  • Situatia modificarii capitalurilor proprii;
  • Situatia fluxurilor de trezorerie;
  • Note explicative la situatiile financiare anuale.

2. Se supune spre discutare si aprobare Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 01.01.2017-31.12.2017;

3. Se supune spre analiza si aprobare Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 01.01.2017-31.12.2017;

4. Se supune spre discutare si aprobare numirea auditorului financiar şi stabilirea duratei mandatului acestuia . În acest sens, se propune prelungirea contractului cu societatea de audit S.C. AUDIT Expertcont S.R.L. Bârlad pânâ la data de 18 iunie 2019;

5. Se supune spre discutare si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.  

6. Se supune spre discutare si aprobare programul de investitii pentru anul 2018;

7. Se supune spre discutare si aprobare descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017 pe baza rapoartelor prezentate;

8. Se supune spre discutare si aprobare ca profitul net aferent anului 2017 sa ramana la dispozitia societatii pentru diminuarea gradului de indatorare.

9. Se supune spre discutare si aprobare mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea  Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului       

 

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1.Se supune spre discutare si  aprobare prelungirea facilitatii de credit multiprodus, multivaluta in suma de 6.000.000 USD (sasemilioane USD) acordata de BCR SA pe o noua perioada de 12 luni, respectiv de la data de 01.06.2018 pana la data de 31.05.2019, cu mentinerea urmatoarelor garantii constituite in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor asumate prin contractului de credit nr. 23/34578/29.11.2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale:
•    ipoteca mobiliara asupra soldulului creditor al conturilor/subconturilor bancare pe care Rulmenti SA le are deschise sau pe care le va deschide la BCR SA;
•    ipoteca imobiliara asupra imobilelor compuse din teren si constructia edificata pe acesta, situate in Barlad, str. Republicii nr. 320, aferente numerelor cadastrale 790/1/1 – 790/1/27 si 790/1/29, conform actelor de proprietate;
•    ipoteca mobiliara asupra mijloacelor fixe care echipeaza halele de fabricatie situate in Barlad, str. Republicii nr. 320, aferente numerelor cadastrale 790/1/1 – 790/1/27 si 790/1/29, conform actelor de proprietate;
•    ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta prezente si viitoare, rezultand din contractele comerciale incheiate si cele care se vor incheia cu partenerii comerciali.
•    ipoteca mobiliara asupra stocurilor detinute de societate la o valoare stabilita de comun acord
2.Pentru semnarea actelor aditionale cu BCR SA, aferente prelungirii facilitatii de credit multiprodus precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati legate de contractarea si garantarea acesteia (de la punctul 1) se propune imputernicirea urmatoarelor persoane:
    1) Directorul Executiv General;
    2) Directorul Financiar;
       In situatia in care persoanele nominalizate nu sunt prezente, semnaturile vor fi date de catre persoanele desemnate sa le substituie conform matricei inlocuirilor existenta in vigoare sau altor documente.
3. Se supune spre discutare si aprobare :
a)    prelungirea plafonului de credit cu utilizare multipla (PMMM) in valoare de 16.303.200 RON (saisprezecemilioanetreisutetreimiidouasutelei) acordat de OTP Bank Romania SA, pe o perioada de 12 luni precum si prelungirea pe noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale. Plafonul poate fi utilizat astfel:
-    pana la maxim 16.303.200 RON sub forma de linie de credit cash;
-    pana la maxim 4.075.800 RON sub forma de plafon pentru emitere scrisori de garantie, deschidere de acreditive , certificare cecuri;

b)    prelungirea  limitei  de credit, pe cardul de credit, in valoare de 100.000 RON (osutamiilei) acordat de OTP Bank Romania SA pe o perioada de 12 luni pentru finantarea activitatii curente, conform aprobarii Bancii, precum si prelungirea pe noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale
c)    completarea garantiilor aferente expunerii totale aprobate in OTP Bank Romania SA, respectiv 7.000.000 USD.
4.Se supune spre discutare si aprobare garantarea facilitatii de la pct. 3 a), cu urmatoarele garantii:
a)   ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de  RULMENTI SA la OTP Bank Romania SA ;
b)  garantie corporatista pentru suma de 7.000.000 USD emisa de BERA HOLDING AS Turcia (fosta KOMBASSAN HOLDDING AS), cu sediul in Yenisehir Mahallesi Dr.M.Hulusi Baybal Caddesi No:12 KAT 2  Bera Ismerkezi Selcuklu Konya,Turcia, in forma si continutul acceptate de OTP Bank Romania SA.
c) bilet la ordin in alb cu stipulatia „fara protest” emis de Societate si avalizat de asociati/actionari/administratori ai Societatii  in favoarea OTP Bank Romania SA;
d)   ipoteca asupra urmatoarelor imobile proprietatea firmei si/sau a tertilor:
    -teren intravilan si constructia edificata pe acesta situat in Barlad, str.Republicii, nr.320, aferent numerelor cadastrale de la 790/3/1 pana la nr.cad. 790/3/13, de la 790/4/1/1 pana la nr.cad.790/4/1/17 si nr.cad. 790/6,conform actelor de proprietate.
5. – Se supune spre discutare si aprobare garantarea facilitatii de la pct. 3 b), cu urmatoarele garantii:
a)    ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de  RULMENTI SA la OTP Bank Romania SA ;
b)    bilet la ordin in alb cu stipulatia „fara protest” emis de Societate si avalizat de asociati/actionari/administratori ai Societatii  in favoarea OTP Bank Romania SA.
6. Se supune spre discutare si aprobare garantarea facilitatii de la pct. 3 c), cu urmatoarele garantii:
a)  ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de  RULMENTI SA la OTP Bank Romania SA ;
b) garantie corporatista pentru suma de 7.000.000 USD emisa de BERA HOLDING AS Turcia (fosta KOMBASSAN HOLDDING AS), cu sediul in Yenisehir Mahallesi Dr.M.Hulusi Baybal Caddesi No:12 KAT 2  Bera Ismerkezi Selcuklu Konya,Turcia, in forma si continutul acceptata de OTP Bank Romania SA.
c)  ipoteca asupra urmatoarelor imobile proprietatea firmei si/sau a tertilor:
-teren intravilan si constructia edificata pe acesta situat in Barlad, str.Republicii, nr.320, aferent numerelor cadastrale de la 790/3/1 pana la nr.cad. 790/3/13, de la 790/4/1/1 pana la nr.cad.790/4/1/17 si nr.cad. 790/6, conform actelor de proprietate.
7. Pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garantii (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor aditionale aferente acestora, a Biletului la Ordin emis/avalizat/girat de Societate, precum si a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari (aferente punctelor 3,4,5,6) se propune  imputernicirea urmatoarelor persoane:
    1) Directorul Executiv General;
    2) Directorul Financiar;
           In situatia in care persoanele nominalizate nu sunt prezente, semnaturile vor fi date de catre persoanele desemnate sa le substituie conform matricei inlocuirilor existenta in vigoare sau altor documente.
           Mandatul este acordat inclusiv pentru instituirea si notarea interdictiilor de instrainare, grevare cu  sarcini, inchiriere, dezmembrare si alipire, construire si demolare, restructurare si amenajare asupra imobilelor constituite in garantie.
De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractele de credit si/sau de garantie aferente acestora, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la  prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.
Persoanele nominalizate spre a fi imputernicite vor putea sa constituie la libera apreciere, orice garantie asupra oricaror bunuri mobile/imobile din patrimoniul societatii, acceptate in prealabil de catre banca.
 8. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea facilitatii de credit in suma de 7.000.000 eur exclusiv orice taxa, comisioane si alte costuri aferente de la Bancpost S.A. in vederea finantarii nevoilor curente. Creditul va fi prelungit pentru o perioada de 1 an, incepand cu data semnarii contractului de credit/actului aditional, cu posibilitatea prelungirii scadentei acestuia in viitor in baza unei solicitari exprese din partea reprezentantului legal al Societatii si cu acordul Bancii.  
 9. In vederea garantarii obligatiilor Societatii fata de Bancpost S.A, rezultand din contractul de credit/actul aditional de la punctul 8, Societatea propune spre a fi constitute in favoarea Bancpost S.A urmatoarele garantii :         
-    ipoteca imobiliara asupra imobilelor compuse din teren si constructia edificata pe acesta, situate in Barlad, str.Republicii, nr.320, aferente numerelor cadastrale 790/2/1-790/2/8; 790/2/10-790/2/16; 790/2/18-790/2/42; 72506;
-    ipoteca mobiliara avand ca obiect drepturile de creanta prezente si viitoare rezultand din contractele incheiate intre Imprumutat si debitori ai creantelor ipotecate, acceptati de Bancpost S.A;
-    ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare in orice moment, ale conturilor curente deschise de  Societate la Bancpost  SA, inclusiv sub-conturile;
-    ipoteca mobiliara asupra stocurilor situate in Barlad, str.Republicii, nr.320.
-    cesiunea politelor de asigurare in ceea ce priveste constructiile si stocurile ce vor fi ipotecate in favoarea Bancpost S.A.  
 10. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea facilitatii de credit in suma de 500.000 eur exclusiv orice taxa, comisioane si alte costuri aferente  de la Bancpost S.A. in vederea tranzactionarii cu produse de trezorerie in scopul de a gestiona riscul de dobanda, riscul valutar si alte riscuri financiare ale Societatii.
 11. Pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garantii (mobiliare/imobiliare) sau  a tuturor actelor aditionale aferente acestora cu Bancpost S.A (de la punctele 8,9,10 ), precum si pentru indeplinirea celorlalte formalitati se propune  imputernicirea urmatoarelor persoane:
    1) Directorul Executiv General;
    2) Directorul Financiar;
In situatia in care persoanele nominalizate nu sunt prezente, semnaturile vor fi date de catre persoanele desemnate sa le substituie conform matricei inlocuirilor existenta in vigoare sau altor documente. 

12. Se supune spre discutare si aprobare majorarea capitalului social al RULMENTI SA prin incorporarea parţială a rezervelor cu suma de 10 028 422 RON, prin majorarea valorii nominale a acţiunilor.
13. Consecinţa directă a punctului 12 presupune  discutarea si aprobarea modificarii Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:

Art. 6 din Actul Constitutiv care are următorul conţinut:
Capitalul social
Capital social subscris: 100.284.220,00 RON, integral varsat
Număr acţiuni: 40.113.688 – nominative
Valoare acţiune: 2,50 RON
    Se propune a se modifica astfel:
Capitalul social
Capital social subscris: 110.312.642 RON, integral varsat
Număr acţiuni: 40.113.688 – nominative
Valoare acţiune: 2,75 RON

Art. 11 din Actul Constitutiv care are urmatorul conţinut: Acţiunile “RULMENŢI” S.A. Bârlad sunt nominative şi sunt emise în formă dematerializată, fiecare având valoarea nominală de 2,5 lei.
    Se propune a fi modificat astfel:
Acţiunile “RULMENŢI” S.A. Bârlad sunt nominative şi sunt emise în formă dematerializată, fiecare având valoarea nominală de 2,75 lei.
14. Se supune spre discutare si aprobare promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare semnata la notarul public cu nr.459 din 26.02.2018 a unor terenuri ce se promit a se instraina si care vor rezulta din dezmembrarea si/sau comasarea urmatoarelor imobile : de la nr.cadastral 790/4/1/8 pana la nr.cadastral 790/4/1/17 inclusiv, precum si numarul cadastral 790/6. De asemenea, se supune spre discutare si aprobare  vanzarea terenurilor identificate la acest punct.
15. Se supune spre discutare si aprobare mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a semna Actul Constitutiv actualizat si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.
La Adunarile Generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de Procura speciala.
Accesul  actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
•    reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta), dacă aceasta nu rezultă din Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central (de ex. au existat schimbari ce nu au fost aduse la cunoștința Depozitarului Central, nefiind astfel operate și în Registrul Acționarilor);
•    persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta şi Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Incepand cu data de 18 mai 2018 ora 16.00, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com , sau pot fi studiate ori obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 13.00-14.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente:
Convocatorul Adunarilor Generale
Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor în Adunarile Generale ale actionarilor
Documentele si materialele informative referitoare la  problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi şi procedura de vot
Proiectele de hotarari pentru Adunarile Generale.
Dupa completarea si semnarea, in trei exemplare, a Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale si/sau dupa caz, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate mai sus, un exemplar original al Procurii speciale dupa caz, se va depune/expedia, astfel incat aceasta sa fie inregistrata la sediul Societatii cu cel puţin 48 de ore înainte de ţinerea AGA.
Procura speciala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrata la Societate cu cel puţin 48 de ore înainte de ţinerea AGA, la adresa [email protected], mentionand la subiect PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA /EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19 iunie 2018.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puţin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.  Acţionarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru auditori vor formula o cerere în care vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective.

Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul Societatii in 15 zile de la publicarea convocatorului, mentionand pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19 iunie 2018.
Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale la data de  06 iunie 2018.
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condiţiile legii, raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii  www.urbgroup.com sau in cadrul sedintei AGA. Pentru buna organizare a AGA si pentru a putea raspunde acţionarilor, întrebarile ar trebui adresate cu cel puţin 2 zile inainte de data ţinerii sedinţei.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 100.284.220,00 lei si este format din 40.113.688 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Juridic intre orele 13.00-14.00, la telefon 0235411120 int. 106, precum si de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com.

                                                                                                                                   PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

                                                                                                                                                           DL. ALI RIZA ALABOYUN

 

->Descarca documente si materiale AGA<-

Pentru dezarhivare va rugam folositi 7Zip

Parola pentru deschiderea arhivei se poate obtine de la biroul juridic al societatii in urma identificarii dumneavoastra ca actionar la Rulmenti S.A.

Date de contact:

Telefon fix:+40235.412120 int.106

Telefon mobil:+40747292733