Convocator AGOA 30/31.05.2023

Consiliul de Administrație al RULMENTI S.A., cu sediul in Bârlad, str. Republicii nr. 320, jud. Vaslui, Cod Unic de Înregistrare RO 2808089, Nr. inreg. la R.C J37/8/1991  (denumită în continuare „Societatea”), conform Deciziei nr. 249/25.04.2023,  in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificările si completările ulterioare (“Legea nr. 31/1990″), si Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor  la sediul Rulmenți SA, din localitatea Bârlad, strada Republicii, nr.320, etaj 1, sala de sedinte,  in data de 30 mai 2023 de la ora 11.00 , pentru toti acționarii înscriși in Registrul Acționarilor Societății, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 19 mai 2023, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.
In cazul in care la data mentionată mai sus nu se intrunesc conditiile pentru legala ţinere a Adunării, se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 31 mai 2023, de la ora 11.00  cu aceeasi ordine de zi si aceeasi Data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

este urmatoarea:

1.    Discutarea şi supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale individuale ale Societății la 31.12.2022, însoțite de rapoartele prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.

2.    Discutarea şi supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale consolidate  la 31.12.2022, însoțite de rapoartele prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.

3.    Discutarea şi supunerea spre aprobare a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.

4.    Discutarea şi supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;

5.    Discutarea şi supunerea spre aprobare a programului de investitii pentru anul 2023;

6.     Discutarea şi supunerea spre numire a auditorului financiar, stabilirea duratei minime a mandatului şi a remuneratiei acestuia. În acest sens, se propune prelungirea mandatului  contractului cu societatea de audit AUDIT Expertcont S.R.L. Bârlad de la data expirarii (29.06.2023), in aceleasi conditii contractuale cu cele din contractul in vigoare, respectiv durata de 1 an.

7.    Discutarea şi supunerea spre alegere a unui membru al  consiliului de administratie al Rulmenti SA, pentru  poziţia vacanta de administrator (deţinută de  administrator Simion Ciubotaru până la data de 28.02.2023). Se propune ca durata mandatului să fie cuprinsă intre data hotărârii AGOA de numire a administratorului şi până la data de 30 august 2026 (data la care ar fi expirat mandatul pentru poziţia vacantată).

Consiliul de Administratie propune pentru mandatul de administrator pentru poziţia vacanta, pe administratorul provizoriu al Rulmenti SA,  respectiv dl. Nicusor Paduraru,

Lista completă cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanei/lor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor atât pe site-ul societăţii cat şi la sediul acesteia (o copie se comunică la cerere) şi  poate fi consultată şi completată in condiţiile legii.

Se propune menţinerea cuantumului actual al remuneraţiei administratorilor, şi anume 1500 euro pe luna, cuantum stabilit prin Hotararea AGOA din data de 30 august 2022, la „Hotararea nr.2”.

8.    Se supune spre discutare si aprobare mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea  Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

La Adunarea Generala sunt îndreptățiți sa participe si îşi pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de Procura speciala.

Accesul  acționarilor îndreptățiți sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (sau, in cazul persoanelor juridice si al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura speciala data persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel :

  • reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta), dacă aceasta nu rezultă din Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central (de ex. au existat schimbari ce nu au fost aduse la cunoștința Depozitarului Central, nefiind astfel operate și în Registrul Acționarilor);
  • persoana căreia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta şi Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum si reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza unui actului de identitate emis de autoritățile competente.

Începând  cu data publicarii prezentei convocări, pot fi studiate la sediul Societatii, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com sau pot fi obtinute, la cerere, copii,  in fiecare zi lucratoare, a urmatoarelor documente:

  • Convocatorul Adunării Generale a Acţionarilor
  • Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în    

Adunarea Generala a Acționarilor

  • Documentele si materialele informative prevăzute de art. 1172 din Legea nr. 31/1990, Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, alte documente referitoare la  problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi şi procedura de vot,
  • Proiectele de hotărâri pentru Adunarea Generala.

După completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor in Adunarea Generala si/sau după caz, formulare care vor fi puse la dispoziție de Societate potrivit celor menționate mai sus, un exemplar original al Procurii speciale după caz, se va depune/expedia, astfel încât aceasta sa fie înregistrata la sediul Societății cu cel puţin 48 de ore înainte de ținerea AGA.

Procura speciala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnătura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica, astfel încât sa fie înregistrată la Societate cu cel puţin 48 de ore înainte de ținerea AGA, la adresa [email protected], menționând la subiect PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  DIN DATA DE 30/ 31 mai 2023.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in condiţiile legii, sa introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala, precum si sa facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Conform art. 1171 din Legea nr. 31/1990,acţionarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru poziția vacantă in cadrul Consiliului de Administraţie, vor formula o cerere în care vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel încât sa fie înregistrate la sediul Societății in 15 zile de la publicarea convocatorului, menționând pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 30/31 mai 2023.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale  cu cel puţin 10 zile înainte de ședința AGA.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condițiile legii, răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.urbgroup.com sau in cadrul ședinței AGA. Pentru buna organizare a AGA si pentru a putea răspunde acționarilor, întrebările trebuie adresate cu cel puțin 2 zile înainte de data ținerii ședinței.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 110.312.642 RON lei si este format din 40.113.688 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,75 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot in Adunarea Generala a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Juridic, in fiecare zi lucratoare intre orele 13.00-14.00, la telefon 0235411120 int. 106, la sediul societăţii, precum si de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com.

     PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

                  DL. EROL KAYA

 

**Documentele au fost parolate din data de  31.05.2023 ora 15:00**

intrebari frecvente