Convocator AGOA 30 sau 31 MAI 2024

 

 

Consiliul de Administrație al RULMENTI S.A., cu sediul in Bârlad, str. Republicii nr. 320, jud. Vaslui, Cod Unic de Înregistrare RO 2808089, Nr. inreg. la R.C J37/8/1991  (denumită în continuare „Societatea”), conform Deciziei CA nr. 261/25.04.2024,  în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare (“Legea nr. 31/1990″), si Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA:
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  în data de 30 mai 2024 de la ora 17.30 , la sediul Rulmenți SA, din localitatea Bârlad, strada Republicii, nr. 320, etaj 1, sala de sedinte,  pentru toti acționarii înscriși in Registrul Acționarilor Societății, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 20 mai 2024, considerată Data de Referinţă pentru această adunare.
In cazul in care la datele mentionate mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta, se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 31 mai 2024, de la ora 11.00  cu aceeasi ordine de zi si aceeasi Data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

este următoarea:

 1. Discutarea şi supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale individuale ale Societății pentru exercitiul financiar 01.01.2023-31.12.2023, însoțite de rapoartele prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar al Societății

 2. Discutarea şi supunerea spre aprobare a descărcării de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfășurata în exercițiul financiar 2023 pe baza rapoartelor prezentate;

 3. Discutarea şi supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;

 4. Discutarea şi supunerea spre aprobare a programului de investiții pentru anul 2024;

 5. Discutarea şi supunerea spre aprobare a numirii auditorului financiar, stabilirea duratei mandatului şi a remuneratiei acestuia (se propune 1 an de la data expirarii mandatului). În acest sens, se propune prelungirea mandatului  contractului cu societatea de audit S.C. AUDIT Expertcont S.R.L. Bârlad de la data expirarii (29.06.2024), in aceleasi conditii contractuale cu cele din contractul in vigoare;

 6. Discutarea şi supunerea spre aprobare a mandatării domnului Nelu Vasilica Maftei, in calitate de consilier juridic cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea si publicarea  Hotărârii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mențiuni de la Oficiul Registrului Comerțului;

  

La Adunarea Generala sunt îndreptățiți să participe şi își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de Procura speciala.

Accesul  acționarilor îndreptățiți sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini) sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel :

  • reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta), dacă aceasta nu rezultă din Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central (de ex. au existat schimbări ce nu au fost aduse la cunoștința Depozitarului Central, nefiind astfel operate și în Registrul Acționarilor);
  • persoana căreia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta şi Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Incepand cu data convocării, pot fi studiate ori obtinute, la cerere, in fiecare zi lucrătoare, intre orele 13.00-14.00, de la sediul Societatii sau posta, urmatoarele documente:

  • Convocatorul Adunarii  Generale
  • Formulare pentru reprezentarea actionarilor în    

Adunarea Generala a Acționarilor şi pentru exercitarea dreptului de vot.

  • Documentele si materialele informative referitoare la  problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi şi procedura de vot (Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie,/auditorului, etc.)
  • Proiectele de hotarari pentru Adunarea Generala.

Aceste documente vor putea fi descărcate şi de pe website-ul societăţii www.urbgroup.com.Dupa completarea si semnarea, in trei exemplare, a Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala si/sau dupa caz, a formularelor care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate mai sus, un exemplar original, se va depune/expedia, astfel încât acesta sa fie înregistrat la sediul Societatii cu cel puţin 48 de ore înainte de ţinerea AGA.

In cazul reprezentării in cadrul AGA, Procura speciala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel încât sa fie înregistrată la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ținerea AGA, la adresa [email protected], mentionand la subiect PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  DIN DATA DE 30/ 31 mai 2024.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel încât sa fie înregistrate la sediul Societății in 15 zile de la publicarea convocatorului, mentionand pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 30/31 mai 2024.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale la data de  17 mai 2024.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condițiile legii, răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.urbgroup.com sau in cadrul ședinței AGA. Pentru buna organizare a

AGA si pentru a putea răspunde acționarilor, întrebările trebuie adresate cu cel puțin 2 zile înainte de data ţinerii sedinţei.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 110.312.642 RON lei si este format din 40.113.688 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,75 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot in Adunarea Generala a Acționarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Juridic intre orele 13.00-14.00, la telefon 0235411120 int. 106, precum si de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com.

  

 

     PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

                  DL. EROL KAYA

 

Descarca documente AGOA 30 sau 31 Mai 2024

 

 

intrebari actionari si raspunsuri