Convocator AGA Mai 2019

Consiliul de Administratie al “RULMENTI” S.A., cu sediul in Barlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, cod unic de inregistrare RO 2808089, nr.inreg. la R.C J37/8/1991  (denumită în continuare „Societatea”), conform Deciziei nr. 170/27.03.2019,  in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 31/1990″) si Actul Constitutiv al Societatii,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,  la adresa din Romania, oras Bucuresti, soseaua Dobroesti, sector 2,  nr.7, bloc A, ap.25-26, etaj 2, sala de sedinta, in data de 03 mai 2019 de la ora 11.00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv de la ora 13.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 23 aprilie 2019, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari.

In cazul in care la datele mentionate mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta, se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ale societatii pentru data de 04 mai 2019, de la ora 11.00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv de la ora 13.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara, dupa caz, in acelaşi loc si cu aceleasi ordini de zi si aceeasi Data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

este urmatoarea:

1.    Se supun spre discutare si aprobare situatiile financiare anuale ale RULMENTI S.A. BARLAD, pentru exercitiul financiar 01.01.2018-31.12.2018 compuse din:

 • Bilant (cod 10);
 • Cont de profit si pierdere (cod 20);
 • Situatia modificarii capitalurilor proprii;
 • Situatia fluxurilor de trezorerie;
 • Note explicative la situatiile financiare anuale.

2.    Se supune spre discutare si aprobare Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 01.01.2018-31.12.2018;

3.    Se supune spre analiza si aprobare Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 01.01.2018-31.12.2018;

4.    Se supune spre discutare si aprobare numirea auditorului financiar şi stabilirea duratei mandatului acestuia . În acest sens, se propune prelungirea contractului cu societatea de audit S.C. AUDIT Expertcont S.R.L. Bârlad pânâ la data de 18 iunie 2020;

5.    Se supune spre discutare si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;

6.    Se supune spre discutare si aprobare programul de investitii pentru anul 2019;

7.    Se supune spre discutare si aprobare descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018 pe baza rapoartelor prezentate;

8.    Se supune spre discutare si aprobare mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea  Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

 

1. Se supune spre discutare si  aprobare prelungirea facilitatii de credit multiprodus, multivaluta in suma de 6.000.000 USD (sasemilioane USD) acordata de BCR SA pe o noua perioada de 6 luni, respectiv de la data de 01.06.2019 pana la data de 30.11.2019, cu mentinerea urmatoarelor garantii constituite in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor asumate prin contractului de credit nr. 23/34578/29.11.2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale:

 

 • ipoteca mobiliara asupra soldulului creditor al conturilor/subconturilor bancare pe care Rulmenti SA le are deschise sau pe care le va deschide la BCR SA;
 • ipoteca imobiliara asupra imobilelor compuse din teren si constructia edificata pe acesta, situate in Barlad, str. Republicii nr. 320, aferente numerelor cadastrale 790/1/1 – 790/1/27 si 790/1/29, conform actelor de proprietate;
 • ipoteca mobiliara asupra mijloacelor fixe care echipeaza halele de fabricatie situate in Barlad, str. Republicii nr. 320, aferente numerelor cadastrale 790/1/1 – 790/1/27 si 790/1/29, conform actelor de proprietate;
 • ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta prezente si viitoare, rezultand din contractele comerciale incheiate si cele care se vor incheia cu partenerii comerciali.
 • Ipoteca mobiliara asupra unei parti din stocurile detinute de societate in suma ce va fi stabilita de comun acord intre parti;

2.Pentru semnarea actelor aditionale cu BCR SA,  aferente prelungirii facilitatilor de credit multiprodus precum si pentru indeplinirea tuturor celorlalte formalitati   se propune imputernicirea urmatoarelor persoane:

1) Directorul Executiv General: D-l Gures Dogan

2) Directorul Financiar: D-l Salih Aydin Kirtiloglu

In situatia in care persoanele nominalizate nu sunt prezente, semnaturile vor fi date de catre persoanele desemnate sa le substituie conform matricei inlocuirilor existenta in vigoare sau altor documente.

3. Se supune spre discutare si aprobare contractarea unui credit bancar in valoare de 11.000.000 lei de la CEC Bank – Agentia Barlad, precum si deschiderea conturilor curente in lei si valuta la CEC Bank – Agentia Barlad, necesare pentru derularea tuturor operatiunilor societatii.

4. In vederea garantarii obligatiilor Societatii fata de CEC Bank-Agentia Barlad, rezultand din contractul de credit de la punctul 3, Societatea propune spre a fi constitute in favoarea CEC Bank-Agentia Barlad urmatoarele garantii :

 • ipoteca de rang I asupra imobilului cu nr.cad 792/1-CF 71520, nr.cad 792/2-CF 73303, nr.cad.792/3-CF 73304, nr.cad. 792/4-CF 73305, nr.cad.792/5-CF 73306, nr.cad 791-CF 71519, nr.cad 793 –CF 71450, nr.cad 788-CF 71509, nr.cad 795-CF 71514, Garsoniera CF 71520, Biblioteca nr.cadastral 259/1;0;1-CF 70516-C1-U12, situate in Barlad, strada Republicii 320, jud. Vaslui.
 • ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la CEC Bank;
 • contract comercial incheiat cu SC GREENLAND SA cu sediul in str. Sperantei nr. 86, Bragadiru, Ilfov CUI 14829620, J23/490/2014.

5. Pentru semnarea contractului si a garantiilor ipotecare cu CEC Bank – Agentia Barlad, precum si pentru deschiderea conturilor curente in lei si valuta la CEC Bank – Agentia Barlad (punctele 3,4)  si indeplinirea tuturor celorlalte formalitati  se propune  imputernicirea  urmatoarelor persoane:

       1) Directorul Executiv General-   D-l Gures Dogan

       2) Directorul Financiar-   D-l Salih Aydin Kirtiloglu

In situatia in care persoanele nominalizate nu sunt prezente, semnaturile vor fi date de catre persoanele desemnate sa le substituie conform matricei inlocuirilor existenta in vigoare sau altor documente.

6. Se supune spre discutare si aprobare  vanzarea la pretul total de 75.862,50 euro (inclusiv TVA) către societatea PRODINVEST GRUP SRL –Bârlad, a suprafetelor de teren după cum urmează:

 

Suprafată

Nr. Cadastral

 1.  

732,16 mp

789/26-CF 71444

 1.  

65 mp

789/3-CF 71441

 1.  

98,195 mp

789/2- CF 71440 (necesară dezmembrare din 100 mp)

 1.  

604,635 mp.

789/6- CF 71444 (necesară dezmembrare din 3611 mp)

 În acest sens, reprezentanții societății vor putea încheia orice acte necesare, inclusiv antecontractul sau contractul de vânzare – cumpărare pentru aceste terenuri.

 7. Se supune spre discutare si aprobare înstrainarea, la un preţ de 65 euro/m2 (fără TVA) a unui lot de teren compact în suprafaţă totală de pana in 72960 m2 (+ 10% dacă rezultă din dezmembrari, alipiri, relocari de dotari industriale, si alte asemenea) catre firma  PK Vanilla SRL-Bucuresti si incheierea in acest sens a unei promisiuni de vânzare – cumpărare a suprafetelor de teren compus din:

 

 

Suprafată

Nr. Cadastral sub care se regăsește suprafața

 1.  

1026 mp

790/4/1/1-CF 70019

 1.  

6271 mp

790/4/1/2-CF 71493

 1.  

1704 mp

790/4/1/3-CF 71469

 1.  

1331 mp

790/4/1/4-CF 71483

 1.  

961 mp

790/4/1/5-CF 71500

 1.  

4827 mp

790/4/1/6-CF 71471

 1.  

2043 mp

790/4/1/7-CF 71504

 1.  

2867 mp

790/4/1/8-CF 71510

 1.  

7180 mp

790/4/1/9-CF 71475

 1.  

2370 mp

79082 – CF 79082

 1.  

3104 mp

790/4/1/11-CF 71479

 1.  

618 mp

790/4/1/12-CF 71481

 1.  

5049 mp

79078 – CF 79078

 1.  

4551 mp

79084 – CF 79084

 1.  

5446 mp

790/3/11-CF71503

 1.  

22066 mp

790/3/12-CF 71495

 1.  

1546 mp

790/3/13-CF 71467

 Construcțiile, aflate pe acest teren si care sunt nefolosite de societate, vor fi demolate pe cheltuiala cumpărătorului, sau vor fi instrainate (fara a modifica pretul tranzactiei) către acesta dacă demolarea nu este posibilă până la data incheierii contractului de vânzare – cumpărare.

Dotările industriale (canale, puturi, pompe, platforme depozitare deseuri) necesare funcţionării fabricii, pot fi instrainate sau demolate in urma relocarii lor.

             8. Se supune spre discutare si aprobare mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire  pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

La Adunarile Generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de Procura speciala.

Accesul  actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

 • reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta), dacă aceasta nu rezultă din Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central (de ex. au existat schimbari ce nu au fost aduse la cunoștința Depozitarului Central, nefiind astfel operate și în Registrul Acționarilor);
 • persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta şi Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

 Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

 Incepand cu data de 02 aprilie 2019 ora 16.00, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com, sau pot fi studiate ori obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 13.00-14.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente:

 Convocatorul Adunarilor Generale

 • Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor în
 • Adunarile Generale ale actionarilor
 • Documentele si materialele informative referitoare la  problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi şi procedura de vot
 • Proiectele de hotarari pentru Adunarile Generale.

 Dupa completarea si semnarea, in trei exemplare, a Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale si/sau dupa caz, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate mai sus, un exemplar original al Procurii speciale dupa caz, se va depune/expedia, astfel incat aceasta sa fie inregistrata la sediul Societatii cu cel puţin 48 de ore înainte de ţinerea AGA.

 Procura speciala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrata la Societate cu cel puţin 48 de ore înainte de ţinerea AGA, la adresa [email protected], mentionand la subiect PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA /EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04 mai 2019.

 Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puţin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.  Acţionarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru auditori vor formula o cerere în care vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective.

 Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul Societatii in 15 zile de la publicarea convocatorului,mentionand pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04 mai 2019.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale la data de  19 aprilie 2019.

 Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condiţiile legii, raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.urbgroup.com sau in cadrul sedintei AGA. Pentru buna organizare a AGA si pentru a putea raspunde acţionarilor, întrebarile ar trebui adresate cu cel puţin 2 zile inainte de data ţinerii sedinţei.

 La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 110.312.642 RON lei si este format din 40.113.688 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,75 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Juridic intre orele 13.00-14.00, la telefon 0235411120 int. 106, precum si de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

DL. ALI RIZA ALABOYUN

 

>Descarca documente si materiale AGA<-
Pentru dezarhivare va rugam folositi 7Zip
Parola pentru deschiderea arhivei se poate obtine de la biroul juridic al societatii in urma identificarii dumneavoastra ca actionar la Rulmenti S.A.
Date de contact:
Telefon fix:+40235.412120 int.106
Telefon mobil:+40747292733