Convocator AGA 28 August 2019

Consiliul de Administratie al “RULMENTI” S.A., cu sediul in Barlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, cod unic de inregistrare RO 2808089, nr.inreg. la R.C J37/8/1991  (denumită în continuare Societatea”), conform Deciziei nr. 173/22.07.2019,  in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 31/1990″) si Actul Constitutiv ale Societatii,

                                                     CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii din municipiul Barlad, strada Republicii, nr.320, in sala de sedinte din cladirea administrativa, in data de 27 august 2019 de la ora 09.00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv de la ora 11.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 14 august 2019, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari.

 In cazul in care la datele mentionate mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta, se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ale societatii pentru data de 28 august 2019, de la ora  09.00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv de la ora 11.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, dupa caz, in acelaşi loc si cu aceleasi ordini de zi si aceeasi Data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

este urmatoarea:

  1. Se supun spre discutare si aprobare situatiile financiare consolidate ale Rulmenti SA pentru anul 2018, formate din Bilant Consolidat, Cont de profit si pierdere consolidate, Note explicative la situatiile financiare consolidate, Raportul Consolidat al administratorilor,  Raportul de audit consolidat.
  2. Se supune spre discutare si aprobare raportul financiar al Rulmenti SA la data de 30.06.2019.
  3. Se supune spre discutare si aprobare mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea  Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

este urmatoarea:

  1. Se supune spre discutare si aprobare ratificarea Deciziei nr.171 din 22.05.2019 a Consiliului de Administratie, decizie prin care s-a hotarat prelungirea facilitatilor de tip revolving  acordate in temeiul contractului cadru nr. 1462/17.06.2016 cu amendamentele ulterioare, contract ce a fost initial incheiat cu Banc Post, Banca Transilvania SA preluand de la inceputul anului 2019 prin absorbtie Banc Post SA, cu mentinerea garantiilor deja constituite pentru garantarea acestor facilitati, precum si ratificarea mandatului pentru persoanele care au semnat in numele si pentru societate actul aditional de prelungire.

               2. Se supune spre discutare si aprobare mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

La Adunarile Generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de Procura speciala.

Accesul  actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

  • reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta), dacă aceasta nu rezultă din Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central (de ex. au existat schimbari ce nu au fost aduse la cunoștința Depozitarului Central, nefiind astfel operate și în Registrul Acționarilor);
  • persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta şi Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

 Incepand cu data de 26 iulie 2019 ora 16.00, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com, sau pot fi studiate ori obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 13.00-14.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente:

  • Convocatorul Adunarilor Generale
  • Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor în Adunarile Generale ale actionarilor
  • Documentele si materialele informative referitoare la  problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi şi procedura de vot
  • Proiectele de hotarari pentru Adunarile Generale.

Dupa completarea si semnarea, in trei exemplare, a Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale si/sau dupa caz, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate mai sus, un exemplar original al Procurii speciale dupa caz, se va depune/expedia, astfel incat aceasta sa fie inregistrata la sediul Societatii cu cel puţin 48 de ore înainte de ţinerea AGA.

Procura speciala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrata la Societate cu cel puţin 48 de ore înainte de ţinerea AGA, la adresa [email protected], mentionand la subiect PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA /EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 august 2019.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puţin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. 

Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul Societatii in 15 zile de la publicarea convocatorului, mentionand pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 august 2019.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale la data de  13 august 2019.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condiţiile legii, raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.urbgroup.com sau in cadrul sedintei AGA. Pentru buna organizare a AGA si pentru a putea raspunde acţionarilor, întrebarile ar trebui adresate cu cel puţin 2 zile inainte de data ţinerii sedinţei.

 La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 110.312.642,00 lei si este format din 40.113.688 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,75 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Juridic intre orele 13.00-14.00, la telefon 0235411120 int. 106, precum si de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com.

COMPLETARE  LA  CONVOCATORUL

               ADUNARII   GENERALE   EXTRAORDINARE    A  ACTIONARILOR

                  RULMENTI DIN DATA DE 27 /28 AUGUST  2019

Consiliul de Administratie al “RULMENTI” S.A, cu sediul in Barlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, cod unic de inregistrare RO 2808089, nr.inreg. la R.C J37/8/1991, la cererea inregistrata sub nr.3462/09.08.2019, adresata de actionarul SIF MOLDOVA SA,  cu sediul in Bacau, strada Pictor Aman, nr.94 C, detinand mai mult de 5% din capitalul social, in temeiul art.117 indice 1 din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza Ordinea de zi a Convocatorului pentru Adunarea Generala  Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28 august 2019, ora.11.00, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr.3070 /25.07.2019, in ziarul local (conform art.117 alin 3 din Legea 31/1990), Vremea Noua, nr.165 (5765 ) /25.07.2019, in ziarul Bursa nr. 135 /  25.07.2019, dupa cum urmeaza:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Completarea Ordinii de zi cu urmatoarele puncte:

3. Discutarea şi aprobarea unui program de rascumparare actiuni proprii, adresat actionarilor minoritari, in urmatoarele conditii: a. numarul de actiuni ce urmeaza a se dobandi 3.729.219 actiuni reprezentand 9,3% din numarul total de actiuni; b. programul de rascumparare are ca scop reducerea capitalului social, in conditiile legii; c. pretul de achizitie al actiunilor ce vor fi rascumparate va fi cuprins in intervalul 2,35-5 lei/actiune; d. durata programului de rascumparare 90 de zile de la publicarea hotararii in MO; e. plata actiunilor rascumparate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

4.  Mandatarea Consiliului de administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii de la punctul 3.

Astfel, ordinea de zi revizuta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27/28 august 2019 va fi urmatoarea:

            1. Se supune spre discutare si aprobare ratificarea Deciziei nr.171 din 22.05.2019 a Consiliului de Administratie, decizie prin care s-a hotarat prelungirea facilitatilor de tip revolving  acordate in temeiul contractului cadru nr. 1462/17.06.2016 cu amendamentele ulterioare, contract ce a fost initial incheiat cu Banc Post, Banca Transilvania SA preluand de la inceputul anului 2019 prin absorbtie Banc Post SA, cu mentinerea garantiilor deja constituite pentru garantarea acestor facilitati, precum si ratificarea mandatului pentru persoanele care au semnat in numele si pentru societate actul aditional de prelungire.

            2. Se supune spre discutare si aprobare mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.  

           3.  Discutarea şi aprobarea unui program de rascumparare actiuni proprii, adresat actionarilor minoritari, in urmatoarele conditii: a. numarul de actiuni ce urmeaza a se dobandi 3.729.219 actiuni reprezentand 9,3% din numarul total de actiuni; b. programul de rascumparare are ca scop reducerea capitalului social, in conditiile legii; c. pretul de achizitie al actiunilor ce vor fi rascumparate va fi cuprins in intervalul 2,35-5 lei/actiune; d. durata programului de rascumparare 90 de zile de la publicarea hotararii in MO; e. plata actiunilor rascumparate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

           4.  Mandatarea Consiliului de administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii de la punctul 3.

 

     PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

             DL. ALI RIZA ALABOYUN

>Descarca documente si materiale AGA<