Convocator AGA 28-31 August 2020

Consiliul de Administratie al “RULMENTI” S.A., cu sediul in Barlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, cod unic de inregistrare RO 2808089, nr.inreg. la R.C J37/8/1991  (denumită în continuare Societatea”), conform Deciziei nr. 191/22.07.2020,  in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 31/1990″) si Actul Constitutiv al Societatii,

                                                     CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii din municipiul Barlad, strada Republicii, nr.320, in sala de sedinte din cladirea administrativa, in data de 28 august 2020 de la ora 10.00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 19 august 2020, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari.

In cazul in care la datele mentionate mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta, se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 31 august 2020, de la ora  10.00,  in acelaşi loc si cu aceeasi ordine de zi si aceeasi Data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

este urmatoarea:

1.    Se supun spre discutare si aprobare situatiile financiare consolidate ale Rulmenti SA pentru anul 2019, formate din Bilant Consolidat, Cont de profit si pierdere consolidate, Note explicative la situatiile financiare consolidate, Raportul Consolidat al administratorilor,  Raportul de audit consolidat.

2.    Se supune spre discutare si aprobare raportul financiar al Rulmenti SA la data de 30.06.2020.

3.    Se supune spre discutare si aprobare mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea  Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

La Adunarea Generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de Procura speciala.

Accesul  actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala şi/sau Votul prin corespondenţă este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

  • reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta), dacă aceasta nu rezultă din Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central (de ex. au existat schimbari ce nu au fost aduse la cunoștința Depozitarului Central, nefiind astfel operate și în Registrul Acționarilor);
  • persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta şi Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

 Incepand cu data de 28 iulie 2020 ora 16.00, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com, sau pot fi studiate ori obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 13.00-14.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente:

  • Convocatorul Adunării Generale a acţionarilor;
  • Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală a Acţionarilor;
  • Formularele de Buletin de vot prin corespondenţă;
  • Documentele şi materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi;
  • Instrucţiunile de exercitare a dreptului de vot;
  • Proiectele de hotărâri AGOA.

După completarea şi semnarea, în trei exemplare, a Procurii speciale pentru reprezentarea acţionarilor în Adunările Generale şi/sau după caz, a Buletinului de vot prin corespondenţă, formulare care vor fi puse la dispoziţie de Societate potrivit celor menţionate mai sus, un exemplar original al Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondenţă, după caz, se va depune/expedia, astfel încât acesta să fie înregistrat la sediul Societăţii cu cel puţin 48 de ore înainte de ţinerea AGA.

Procura speciala/buletinul de vot prin corespondentă poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrata la Societate cu cel puţin 48 de ore înainte de ţinerea AGA, la adresa [email protected], mentionand la subiect PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/31 august 2020.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puţin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. 

Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul Societatii in 15 zile de la publicarea convocatorului, mentionand pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/31 august 2020.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condiţiile legii, raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.urbgroup.com sau in cadrul sedintei AGA. Pentru buna organizare a AGA si pentru a putea raspunde acţionarilor, întrebarile ar trebui adresate cu cel puţin 2 zile inainte de data ţinerii sedinţei.

 La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 110.312.642,00 lei si este format din 40.113.688 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,75 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Juridic intre orele 13.00-14.00, la telefon 0235411120 int. 106, precum si de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com.

     PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

             DL. ALI RIZA ALABOYUN

>Descarca documente si materiale AGA<-

Pentru dezarhivare va rugam folositi 7Zip
Parola pentru deschiderea arhivei se poate obtine de la biroul juridic al societatii in urma identificarii dumneavoastra ca actionar la Rulmenti S.A.
Date de contact:
Telefon fix:+40235.412120 int.106
Telefon mobil:+40747292733